روابط عمومی شهرداری رامسر

گزارش عملکرد شهرداری رامسر در آماده سازی پلاژ ساحل طلایی طرح دریا ۱۳۹۴...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

ردیف عنوان مجری و محل تاًمین اعتبار/ ریال
۱ بازسازی طرح برادران و خواهران شامل اجرای لوله گذاری ، بازسازی فرمان های جمع کننده چادر ، جوشکاری ، نصب حلب (پوشش قسمت بیرونی طرح) و نصب چادر (پوشش داخل آب) شهرداری رامسر
۷۲۰۰۰۰۰۰۰
۲ ساخت دکل دیدبانی مخصوص ناجیان غریق بصورت مجزا برای هر دو طرح (خواهران و برادران) شهرداری رامسر
۵۰۰۰۰۰۰۰
۳ استقرار دوش (کانکس ۵ چشمه) بصورت مجزا برای هر دو طرح (خواهران و برادران) و احداث چاه جذبی برای هر کدام از آنها و راه اندازی سیستم آبرسانی دوش ها شهرداری رامسر
۵۰۰۰۰۰۰۰
۴ راه اندازی سیستم صوتی (محوطه و داخل طرح ها) شهرداری رامسر
۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۵ باز سازی و بهسازی دفتر مدیریت پلاژ و دفتر کار نیروی انتظامی ( کف سازی و رنگ آمیزی ساختمان های اداری و نماز خانه و …) شهرداری رامسر
۲۰۰۰۰۰۰۰
۶ رنگ آمیزی جداول محوطه ، کاشت درختچه و گل فصلی شهرداری رامسر
۵۰۰۰۰۰۰۰
۷ نصب پارچه های الوان ، پارچه نوشت های فرهنگی در محوطه شهرداری رامسر
۲۰۰۰۰۰۰۰
۸ راه اندازی واحد فرهنگی در محوطه شهرداری و سپاه رامسر
۹ راه اندازی واحد صنفی و خدماتی در محوطه شامل ( صنایع دستی ، بستنی فروشی ، میوه فروشی ، لوازم شنا ، ساندویچی) شهرداری رامسر
۱۰ راه اندازی یک واحد عکاسی سنتی شهرداری و بخش خصوصی
۱۱ راه اندازی یک واحد تفریحی برای کودکان و نوجوان شهرداری و بخش خصوصی
۱۲ تقویت تجهیزات مورد نیاز طرح دریا شامل ( جت اسکی ، قایق موتوری ، موتور سیکلت ، بویه شنا ، لوازم غواصی ، کپسول امداد و نجات ، برانکو ، لوازم پزشکی ، بویه خط شنا ، کانکس مدیریت ، کانکس سرویس بهداشتی دو چشمه ، سایبان و صندلی استانداری مازندران
۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰

گزارش عملکرد شهرداری رامسر در آماده سازی پلاژ ساحل طلایی طرح دریا ۱۳۹۴
ردیف عنوان مجری و محل تاًمین اعتبار/ ریال
۱۳ پروژهای در دست اقدام شهرداری در سال ۹۴ بمنظور ایجاد مجتمع تفریحی ، توریستی ساحل طلایی با جذب اعتبار از وزارت کشور (استانداری مازندران) توافق نامه فی ما بین شهرداری رامسر و استانداری مازندران به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
( پیاده رو سازی ساحلی شامل گابیون بندی ، دیوار سازی ، مخلوط ریزی ، کف سازی ، نصب مبلمان ، نصب سایبان ، محوطه سازی ، اجرای کانال هدایت آب های سطحی و اجرای کانال عبور تاًسیسات شهرداری رامسر
۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰
استاداری رامسر
۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴ تعویض تیر چراغ های محوطه پلاژ و نصب برج های نوری به تعداد ۵ دستگاه شهرداری رامسر
۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ پیگیری نصب و راه اندازی انشعاب گاز پلاژ شهرداری رامسر
۱۶ فنس کشی ضلع غربی و شرقی طرح دریا به منظور جلوگیری از ورود گردشگران به مناطق ممنوعه شنا( جلوگیری از غریق) شهرداری رامسر
۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ساخت سایبان در داخل محوطه طرح ها ( برادران و خواهران شهرداری رامسر
۱۰۰۰۰۰۰۰

۱۸ حفر چاه جذبی به منظور تخلیه فاضلاب آب خوری محوطه پلاژ شهرداری رامسر
۱۰۰۰۰۰۰۰

*هزینه کرد شهرداری بابت تجهیزات و مبلمان تا تاریخ ۱۵/۵/۹۴ ۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰ریال
* هزینه کرد شهرداری بابت عملیات عمرانی
۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال
*تامین اعتبار برای عملیات عمرانی محوطه طرح ساحل طلایی از طرف استانداری
۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال
*تامین اعتبار برای تجهیزات طرح دریا از سوی استانداری ۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰ریال

چاپ چاپ