نهضت آسفالت ادامه دارد /خیابان پاسداران درطرح نهضت آسفالت نونوار میشود
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

نهضت آسفالت ادامه دارد /خیابان پاسداران درطرح نهضت آسفالت نونوار میشود...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر حمیدازموده شهرداربهشهرازادامه عملیات طرح نهضت اسفالت درخیابان پاسداران بازدید کردند.
حمیدازموده شهرداربهشهردراین بازدید ضمن اعلام رضایت ازروند طرح نهضت اسفلت درمناطق حساس شهراعلام داشت:
تاکنون شهرداری دراجرای طرح نهضت اسفالت درمعابرورودی غربی شهردر مساحت ۵۰۰۰ مترمربع بیش از ۷ میلیارد ریال هزینه کرده که این طرح تا ماههای آتی نیز ادامه دارد.
آزموده ادامه داده است :
هم اکنون درادامه طرح نهضت اسفالت خیابان پاسداران درنظر گرفته شده که ابعاد آن در مساحت ۲ هزار متر مربع با هزینه ۷۰۰ میلیون به اتمام خواهد رسید .
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

چاپ چاپ