پلاسکو، جلوه‌گاه همیاری ملی
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - یادداشت

پلاسکو، جلوه‌گاه همیاری ملی

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اول دفتر
پلاسکو، جلوه‌گاه همیاری ملی

روزبه کردونی
تحلیلگر اجتماعی

فرو ریختن ساختمان پلاسکو از ابعاد مختلف قابل بررسی است که پرداختن به زوایای متعدد آن فرصت و مجال مناسب‌تری می‌طلبد. اما دو بعد بسیار مهم در حادثه پلاسکو شایسته توجه بیشتر است؛ اول حماسه فداکارانه و شجاعانه مردان بی‌ادعای آتش‌نشان است که غیرتمندانه به دل آتش زدند و متعهدانه از خودگذشتگی کردند. دوم فضای گسترده همدلی و همیاری ملی است که توسط ایرانیان شکل گرفت.
واقعیت این است که جوامع در مسیر تحقق آرمان‌های خود به روح‌ها و آدم‌های بزرگ و فداکار نیاز دارند. به جان‌های آزاد کسانی که آفتاب در درون خود دارند و بر دیگران می‌افشایند. به افرادی که مصداق منظومه «خاموشی دریا»ی گوته باشند. قصورها و تقصیرها در بروز حادثه پلاسکو باید با دقت و جدیت بررسی شود اما اینها مانع آن نیست که از بزرگی انسان‌های بی‌ادعایی که حماسه آفریدند یاد نشود.
از سوی دیگر حادثه پلاسکو، جلوه‌گاه همدلی و همیاری ملی نیز شد و یگانگی ایرانیان با یکدیگر را به نمایش گذاشت. تیتر و صفحه اول روزنامه‌های شنبه
۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ همگی یکپارچه و یکصدا از غم و ماتم ایرانیان و عزای ملت
در سوگ قهرمانان ملی در نبرد غیرت و آتش و جانفشانی آتش‌نشانانی گفتند که
در انجام وظیفه خود، سنگ تمام گذاشتند تا حدی که فداکاری آنان سالیان سال می‌تواند موضوع تحقیق پژوهشگران باشد. عذاب دل‌های سوخته شده در حادثه پلاسکو به اضطراب و التهاب همه ایرانیان تبدیل شد. آتش‌نشانان گمنام بی‌آنکه خود بدانند در مردمی که نمی‌شناختند، همدردی، همدلی و همیاری عمیقی برانگیختند.
حادثه پلاسکو باعث نزدیکی ایرانیانی شد که ثابت کردند از محنت دیگران بی‌غم نیستند. این همدلی ملی را باید پاس داشت و آن‌را پشتوانه اصلاح برخی سیاست‌ها، رویه‌های اجرایی، غفلت‌ها، قصورها و تقصیرهایی قرار داد که عامل بروز چنین حوادث فاجعه‌باری می‌شوند.

چاپ چاپ