جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر در منطقه دو قم برگزار شد

جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر در منطقه دو قم برگزار شد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

جهت بررسی پروژه های عمرانی و پیشرفت فیزیکی

جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر در منطقه دو برگزار شد

اعضای کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر در این جلسه به بررسی وضعیت طرحهای عمرانی منطقه دو پرداختند.

واحد خبر شهرداری منطقه دو: اعضای کمیسیون فنی و عمرانی شورا ضمن تشکیل جلسه در شهرداری منطقه دو به بررسی وضعیت پروژه های عمرانی منطقه دو پرداختند.

اعضای کمیسیون، ضمن بررسی وضعیت تملک پروژه های منطقه از نزدیک با مشکلات و موانع اجرای طرحهای عمرانی آشنا و به ارائه راهکارها و پیشنهادات پرداختند.

در ادامه جلسه، درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی بررسی و گزارش های منطقه در این خصوص ارائه شد.

در پایان اعضای کمیسیون به همراه شهردار منطقه از نزدیک پروژه ها و طرح های فنی و عمرانی را بازدید کردند.#

چاپ چاپ