تاریخ انتشار: 24 نوامبر 2018 - اخبار اقتصادی, مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری در مجتمع تفریحی و تجاری نگین...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۵۴- ۲۹/۵ /۹۷ شورای اسلامی شهر لار نسبت به فروش واحد های تجاری به آدرس لار شهر جدید –بلوار امام رضا مجتمع تفریحی تجاری نگین از طریق مزایده به شرح زیر طبق آئین نامه مالی شهرداری و شرایط زیر اقدام نماید لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
۱- مبلغ واریزی بابت سپرده شرکت در مزایده مطابق با مبالغ مندرج در جدول ذیل می باشد که می بایست فیش مخصوص واحد ¬¬درآمد¬اخذ¬و به حساب شماره ۱۰۰۷۹۰۳۲۹۷۶۶ بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به همان مبلغ واریز گردد.
۲- حداقل¬قیمت¬پایه¬ خرید واحد های تجاری مطابق با مبالغ مندرج در جدول زیر می باشد.
۳-¬در¬صورت¬برنده¬شدن¬و¬استنکاف¬از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط میگردد.
۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
۶- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان وقت اداری ۲۱/۰۹/۹۷ و تاریخ بازگشایی پاکتها مورخه ۲۲/۰۹/۹۷ است.

ردیف شماره باب کاربری مساحت واحد تجاری
متر مربع قیمت هر متر مربع (ریال) قیمت هر واحد تجاری (ریال) سپرده واریزی (ریال) محل ملک
۱ ۲۶ تجاری ۲۸/۱۴ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۲/۲ ۰۰۰/۱۰۰/۱۰۷ شهر جدید مجتمع تفریحی تجاری نگین
۲ ۲۱ تجاری ۶۰/۲۴ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۲/۲ ۰۰۰/۶۰۰/۱۴۷ شهر جدید مجتمع تفریحی تجاری نگین
۳ ۱۳ تجاری ۴۰/۱۴ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۱۶/۲ ۰۰۰/۸۰۰/۱۰۰ شهر جدید مجتمع تفریحی تجاری نگین
نوبت چاپ اول: ۰۵/۰۹/۹۷
نوبت چاپ دوم: ۱۲/۰۹/۹۷

محمد رضا قنبرنژاد
شهردار لار

چاپ چاپ