تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - اخبار, مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی اجرای فاز یک پارک بانوان (نوبت دوم)

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار لار در نظر دارد عملیات اجرای فاز یک پارک بانوان را با اعتبار ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه پیمانکاران دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شهرداری لار واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: واحد امور قراردادها ۵۲۳۴۹۴۹۰ آماده پاسخگویی است.
• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۱۰۰۷۹۰۳۲۹۷۶۶ بانک شهر
• برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
• در زمان انعقاد قرارداد ۱۰% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی اخذ می شود.
• اجرای مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ ۲۴/۰۹/۹۷ است.
• تاریخ بازگشایی پاکات مورخ ۲۵/۰۹/۹۷ است.
• مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه است.
• بدیهی هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
• سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت اول: ۰۷/۰۹/۹۷
نوبت دوم: ۱۵/۰۹/۹۷

محمد رضا قنبرنژاد
شهردار لار

چاپ چاپ