تاریخ انتشار: 09 دسامبر 2018 - اخبار, مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی(نوبت دوم)

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهرداری لار در نظر دارد عملیات اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری شهر لار را با اعتبار ۲۰۸۰۹۳۳۱۸۸۰ ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شهرداری لار واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: واحد امور قراردادها ۵۲۳۴۹۴۹۰ آماده پاسخ گویی می‌باشد.
• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۰۴۰۴۶۶۵۹۴ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده ۱۰۰۷۹۰۳۲۹۷۶۶ بانک شهر
• برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
• در زمان انعقاد قرارداد ۱۰% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
• آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ ۰۴/۱۰/۹۷ می باشد.
• تاریخ بازگشایی پاکتها مورخ ۰۵/۱۰/۹۷ می باشد.
• مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
• بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد.
• سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. اسناد مناقصه در ساعت های اداری از تاریخ ۲۱/۰۹/۹۷ تا ۰۲/۱۰/۹۷ تسلیم می گردد.

نوبت اول: ۱۸/۰۹/۹۷
نوبت دوم: ۲۵/۰۹/۹۷

محمد رضا قنبرنژاد
شهردار لار

چاپ چاپ