تاریخ انتشار: 18 دسامبر 2018 - اخبار, مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری جنب شهرک بوستان (نوبت دوم)...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۷۵۶-۱۸/۱۲/۹۵ شورای اسلامی شهر لار نسبت به فروش واحد های تجاری بازار جنب شهرک بوستان از طریق مزایده به شرح زیر طبق آئین نامه مالی شهرداری و شرایط زیر اقدام نماید لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
۱- مبلغ واریزی بابت سپرده شرکت در مزایده مطابق با مبالغ مندرج در جدول ذیل می باشد که می بایست فیش مخصوص واحد¬درآمد اخذ و به حساب شماره ۱۰۰۷۹۰۳۲۹۷۶۶ بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به همان مبلغ واریز گردد
۲- حداقل¬قیمت¬پایه¬ فروش¬ واحدهای تجاری¬¬مورد¬نظر¬به¬ازای¬هر¬مترمربع¬مطابق¬با¬مبالغ¬مندرج¬در جدول زیر می باشد
۳-¬در¬صورت¬برنده¬شدن¬و¬استنکاف¬از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط میگردد
۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- زمان تحویل واحدهای تجاری از تاریخ اعلام برنده توسط شهرداری به مدت شش ماه است .
۶-کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
۷- آخرین¬مهلت¬ شرکت در مزایده پایان وقت اداری ۱۲/۱۰/۹۷ و تاریخ بازگشایی پاکتها مورخه ۱۳/۱۰/۹۷ میباشد.

ردیف شماره واحد کاربری مساحت هر باب متر مربع قیمت هر متر مربع (ریال) قیمت هر باب (ریال) سپرده واریزی (ریال) محل ملک

۱ ۱ تجاری ۲/۱۹ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۴/۲ ۰۰۰/۲۰۰/۱۱۵ بازار جنب شهرک بوستان

۲ ۴ تجاری ۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶ بازار جنب شهرک بوستان
۳ ۵ تجاری ۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶ بازار جنب شهرک بوستان
۴ ۶ تجاری ۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶ بازار جنب شهرک بوستان
۵ ۷ تجاری ۵/۲۸ ۰۰۰/۵۰۰/۹۴ ۰۰۰/۲۵۰/۶۹۳/۲ ۵۰۰/۶۶۲/۱۳۴ بازار جنب شهرک بوستان
۶ ۸ تجاری ۵/۲۸ ۰۰۰/۵۰۰/۹۴ ۰۰۰/۲۵۰/۶۹۳/۲ ۵۰۰/۶۶۲/۱۳۴ بازار جنب شهرک بوستان
۷ ۹ تجاری ۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶ بازار جنب شهرک بوستان
۸ ۱۰ تجاری ۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶ بازار جنب شهرک بوستان
۹ ۱۱ تجاری ۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶ بازار جنب شهرک بوستان
۱۰ ۱۲ تجاری ۵/۶۷ ۰۰۰/۰۰۰/۸۴ ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۰/۵ ۰۰۰/۵۰۰/۲۸۳ بازار جنب شهرک بوستان
۱۱ ۱۳ تجاری ۴/۱۷ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۸۸/۲ ۰۰۰/۴۰۰/۱۰۴ بازار جنب شهرک بوستان
۱۲ ۱۴ تجاری ۲/۱۹ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۴/۲ ۰۰۰/۲۰۰/۱۱۵ بازار جنب شهرک بوستان

نوبت چاپ اول: ۲۷/۰۹/۹۷
نوبت چاپ دوم: ۰۳/۱۰/۹۷

محمد رضا قنبرنژاد
شهردار لار

چاپ چاپ