تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده اجاره واحدهای تجاری بازار قدمگاه (نوبت دوم)

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

آگهی مزایده اجاره واحدهای تجاری بازار قدمگاه (نوبت دوم)

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز۷۴۶-۲۹/۷/۹۶ شورای اسلامی شهر لار نسبت به اجاره واحدهای تجاری بازار قدمگاه از طریق مزایده به شرح زیر طبق آیین نامه شهرداری و شرایط زیر اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
۱-مبلغ واریزی بابت سپرده شرکت در مزایده مطابق با مبالغ مندرج در جدول زیر می باشد که می بایست فیش مخصوص واحد درآمد اخذ و به حساب شماره ۱۰۰۷۹۰۳۲۹۷۶۶ بانک شهر و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر همان مبلغ واریز گردد.
۲-حداقل قیمت اجاره واحدهای تجاری مورد نظر مطابق با مبالغ مندرج در جدول زیر می باشد.
۳-در صورت برنده شدن و استنکاف از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط می گردد.
۴-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و پیشنهاد خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵-کلیه هزینه های آگهی ،کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
۶-آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان وقت اداری ۲۳/۱۱/۹۷ وتاریخ بازگشایی پاکتها مورخ ۲۴/۱۱/۹۷ می باشد.

ردیف شماره باب مساحت هر باب(مترمربع)
مبلغ اجاره ماهانه(ریال) سپرده واریزی محل ملک
۱ ۲۳ ۰۱/۱۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۰۰۰/۸۰۰/۱ بازار قدمگاه
۲ ۲۴ ۰۶/۱۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۰۰۰/۸۰۰/۱ بازار قدمگاه
۳ ۲۵ ۰۷/۱۱ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۰۰۰/۸۰۰/۱ بازار قدمگاه
۴ ۲۶ ۱۱/۹ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۰۰۰/۸۰۰/۱ بازار قدمگاه
۵ ۲۷ ۱۸/۷ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ۰۰۰/۵۰۰/۱ بازار قدمگاه
۶ ۲۸ ۵۲/۹ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۰۰۰/۸۰۰/۱ بازار قدمگاه
۷ ۲۹ ۸۲/۸ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۰۰۰/۸۰۰/۱ بازار قدمگاه
۸ ۴۳ ۸۷/۱۱ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۴۰۰/۲ بازار قدمگاه
۹ ۴۴ ۵۸/۹ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۴۰۰/۲ بازار قدمگاه
۱۰ ۴۵ ۶۹/۱۳ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ۰۰۰/۱۰۰/۲ بازار قدمگاه
۱۱ ۴۶ ۰۵/۹ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ۰۰۰/۱۰۰/۲ بازار قدمگاه
۱۲ ۴۷ ۷۱/۱۰ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ۰۰۰/۱۰۰/۲ بازار قدمگاه
۱۳ ۴۸ ۷۱/۱۰ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ۰۰۰/۱۰۰/۲ بازار قدمگاه
۱۴ ۴۹ ۱۹/۱۳ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۴۰۰/۲ بازار قدمگاه
۱۵ ۵۲ ۱۱ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۴۰۰/۲ بازار قدمگاه
۱۶ ۵۳ ۶۹/۱۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۴۰۰/۲ بازار قدمگاه
۱۷ ۵۴ ۱۱ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۴۰۰/۲ بازار قدمگاه
۱۸ ۷۳ ۳۲/۹ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۴۰۰/۲ بازار قدمگاه
۱۹ ۷۴ ۳۲/۹ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۴۰۰/۲ بازار قدمگاه
۲۰ ۱۰۱ ۰۶/۱۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۰۰۰/۸۰۰/۱ بازار قدمگاه
چاپ اول: ۰۶/۱۱/۹۷
چاپ دوم: ۱۳/۱۱/۹۷
محمد رضا قنبرنژاد
شهردار لار

چاپ چاپ