تاریخ انتشار: 26 ژانویه 2019 - مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

آگهی مناقصه

شهرداری لار در نظر دارد به استناد بودجه سال ۹۷ خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویری شهری شهر لار با اعتبار ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۴ ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
۱-نام و نشانی مناقصه گزار: شهرداری لار به نشانی : فارس-لارستان-شهرقدیم،خیابان آیت اله خامنه ای
۲-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ ریال به شماره حساب ۱۰۰۷۹۰۳۲۹۷۶۶ بانک شهر یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به همان مبلغ
۳-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و همچنین به پیشنهادات خارج از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که برنده شناخته شوند و حاضر به عقد قرارداد نگردند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۵-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ ۲۳/۱۱/۹۷ می باشد.
۶-تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۴/۱۱/۹۷ می باشد.
۷-بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۸-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت چاپ آگهی اول: ۰۶/۱۱/۹۷
نوبت چاپ آگهی دوم: ۱۳/۱۱/۹۷

محمد رضا قنبرنژاد
شهردار لار

چاپ چاپ