اقدام مؤثر شهرداری رفسنجان در کاهش ترافیک شهری
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - یادداشت

اقدام مؤثر شهرداری رفسنجان در کاهش ترافیک شهری

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اقدام مؤثر شهرداری رفسنجان در کاهش ترافیک شهری؛

چاپ چاپ