مشارکت شهروندان در اجرای طرحهای توسعه شهری، بهبود حیات عمومی و رفاه نسبی آنان را تضمین می کند
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - یادداشت

مشارکت شهروندان در اجرای طرحهای توسعه شهری، بهبود حیات عمومی و رفاه نسبی آنان را تضمین می کند...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

چاپ چاپ