تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ - مناقصه ها و مزایده ها

شهرداری لار – آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری‎

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۷۵۶-۱۸/۱۲/۹۵ و ۶۵۴-۲۹/۵/۹۷ شورای اسلامی شهر لار نسبت به فروش واحد های تجاری از طریق مزایده به شرح زیر طبق آئین نامه مالی شهرداری و شرایط زیر اقدام نماید لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
۱- مبلغ واریزی بابت سپرده شرکت در مزایده مطابق با مبالغ مندرج در جدول ذیل می باشد که می بایست فیش مخصوص واحد¬درآمد اخذ و به حساب شماره ۱۰۰۷۹۰۳۲۹۷۶۶ بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به همان مبلغ واریز گردد.
۲- حداقل¬ قیمت¬ پایه¬ فروش¬ واحدهای تجاری ¬¬مورد¬ نظر ¬به ¬ازای¬هر ¬مترمربع ¬مطابق با¬ مبالغ¬ مندرج ¬در جدول زیر می باشد.
۳-¬در¬صورت¬برنده¬شدن¬و¬استنکاف ¬از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط میگردد.
۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- زمان تحویل واحدهای تجاری از تاریخ اعلام برنده توسط شهرداری به مدت شش ماه است .(مربوط به واحدهای تجاری بازار جنب شهرک بوستان)
۶-کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
۷- آخرین¬مهلت¬شرکت در مزایده پایان وقت اداری ۰۳/۰۲/۹۸ و تاریخ بازگشایی پاکتها مورخه ۰۴/۰۲/۹۸ میباشد.

ردیف شماره واحد کاربری مساحت هر باب متر مربع قیمت هر متر مربع (ریال) قیمت هر باب (ریال) سپرده واریزی (ریال) محل ملک

۱ ۶ تجاری ۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶ شهر قدیم
بازار جنب شهرک بوستان
۲ ۷ تجاری ۵/۲۸ ۰۰۰/۵۰۰/۹۴ ۰۰۰/۲۵۰/۶۹۳/۲ ۵۰۰/۶۶۲/۱۳۴ شهرقدیم
بازار جنب شهرک بوستان
۳ ۱۳ تجاری ۴۰/۱۴ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۱۶/۲ ۰۰۰/۸۰۰/۱۰۰ شهرجدید
مجتمع تفریحی تجاری نگین

نوبت چاپ اول: ۱۸/۰۱/۹۸
نوبت چاپ دوم: ۲۵/۰۱/۹۸

محمد رضا قنبرنژاد شهردار لار

چاپ چاپ