تاریخ انتشار: 22 آگوست 2019 - اخبار, مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده فروش واحد تجاری در مجتمع تجاری تفریحی نگین

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۰۷- ۱۹/۰۳ /۹۸ شورای اسلامی شهر لار نسبت به فروش یک باب واحد تجاری شماره ۲۹۴ به مساحت ۵۰/۱۳ مترمربع به آدرس لار شهر جدید –بلوار امام رضا مجتمع تفریحی تجاری نگین از طریق مزایده به شرح زیر طبق آئین نامه مالی شهرداری و شرایط زیر اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
۱- مبلغ واریزی بابت سپرده شرکت در مزایده ۰۰۰/۵۰۰/۹۴ ریال می باشد که می بایست فیش مخصوص واحد ¬¬درآمد¬اخذ¬و به حساب شماره ۱۰۰۷۹۰۳۲۹۷۶۶ بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به همان مبلغ واریز گردد.
۲- حداقل¬قیمت¬پایه¬ واحد تجاری مورد نظر به ازای هر مترمربع ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۹۰/۱ ریال می باشد.
۳-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتیکه برنده مزایده شناخته شده اند و حاضر به انجام معامله نگردند به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
۶- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان وقت اداری ۲۳/۰۶/۹۸ و تاریخ بازگشایی پاکتها مورخه ۲۴/۰۶/۹۸ است.
نوبت چاپ اول: ۰۶/۰۶/۹۸
نوبت چاپ دوم: ۱۳/۰۶/۹۸

محمد رضا قنبرنژاد
شهردار لار

چاپ چاپ