تاریخ انتشار: 22 آگوست 2019 - مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده اجاره دو باب دکه واقع در شهرجدید جنب بیمارستان امام رضا(ع) (نوبت دوم)...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهرداری لار به استناد مجوز شماره ۳۴-۲۳/۰۲/۹۸ شورای اسلامی شهر لار در نظر دارد نسبت به اجاره دو باب دکه واقع در شهرجدید –جنب بیمارستان امام رضا(ع)را به مدت یک سال که در صورت رضایت از مستأجر سالانه به مدت پنج سال قابل تمدید می باشد طبق آئین نامه مالی شهرداری و شرایط زیر اقدام نماید.لذا شرکت کنندگان می توانند با توجه به شرایط زیر پیشنهاد خود را به انضمام فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده در پاکت در بسته به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
شرایط:
۱-حداقل قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال (دو میلیون و هشتصد هزار ریال)برای سال اول برآورد میگردد.
۲- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۳- مبلغ واریزی بابت سپرده شرکت در مزایده ۰۰۰/۶۸۰/۱ ریال (یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال) به حساب سپرده شماره ۱۰۰۷۹۰۳۲۹۷۶۶ بانک شهر واریز گردد .
۴-به پیشنهاداتی که فاقد سپرده و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- سپرده نفرات اول تا سوم در صورتیکه برنده مزایده شناخته شده اند و حاضر به انجام معامله نگردند به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۶-کلیه هزینه های آگهی ،کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
۷-جهت پرداخت سپرده شرکت در مزایده حتماً می بایست فیش مخصوص شهرداری از واحد درآمد شهرداری اخذ گردد.
۸-آخرین مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری ۲۰/۰۶/۹۸ و تاریخ بازگشایی پاکتها مورخه ۲۱/۰۶/۹۸ می باشد.
آگهی مزایده نوبت اول: ۰۴/۰۶/۹۸
آگهی مزایده نوبت دوم: ۱۱/۰۶/۹۸

محمد رضا قنبرنژاد
شهردار لار

چاپ چاپ