تاریخ انتشار: 22 آگوست 2019 - مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری جنب شهرک بوستان(نوبت دوم)...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۲۹-۱۶/۴/۹۸ شورای اسلامی شهر لار نسبت به فروش واحد های تجاری بازار جنب شهرک بوستان از طریق مزایده به شرح زیر طبق آئین نامه مالی شهرداری و شرایط زیر اقدام نماید لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
۱- مبلغ واریزی بابت سپرده شرکت در مزایده مطابق با مبالغ مندرج در جدول ذیل می باشد که می بایست فیش مخصوص واحد¬درآمد اخذ و به حساب شماره ۱۰۰۷۹۰۳۲۹۷۶۶ بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به همان مبلغ واریز گردد.
۲- حداقل¬قیمت¬پایه¬ فروش¬ واحدهای تجاری¬¬مورد¬نظر¬به¬ازای¬هر¬مترمربع¬مطابق¬با¬مبالغ¬مندرج ¬در جدول زیر می باشد.
۳-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتیکه برنده مزایده شناخته شده اند و حاضر به انجام معامله نگردند به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- زمان تحویل واحدهای تجاری از تاریخ اعلام برنده توسط شهرداری به مدت شش ماه است .
۶-کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
۷- آخرین¬مهلت¬شرکت در مزایده پایان وقت اداری ۲۰/۰۶/۹۸ و تاریخ بازگشایی پاکتها مورخه ۲۱/۰۶/۹۸ لست.

ردیف شماره واحد کاربری مساحت هر باب متر مربع قیمت هر باب (ریال) سپرده واریزی (ریال) محل ملک

۱ ۴ تجاری ۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ بازار جنب شهرک بوستان
۲ ۵ تجاری ۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ بازار جنب شهرک بوستان
۳ ۹ تجاری ۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ بازار جنب شهرک بوستان
۴ ۱۰ تجاری ۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ بازار جنب شهرک بوستان
۵ ۱۱ تجاری ۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ بازار جنب شهرک بوستان

نوبت چاپ اول: ۰۲/۰۶/۹۸
نوبت چاپ دوم: ۰۹/۰۶/۹۸

محمد رضا قنبرنژاد
شهردار لار

چاپ چاپ