مطالبات شهرداری زاهدان از محل بودجه ی سنواتی دستگاه های دولتی بدهکار کسر و به شهرداری پرداخت خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - اخبار, اخبار شهرداری ها

مطالبات شهرداری زاهدان از محل بودجه ی سنواتی دستگاه های دولتی بدهکار کسر و به شهرداری پرداخت خواهد ش...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون مالی و اقتصادی شهرداری زاهدان ضمن اعلام این خبر گفت: شهرداریها جهت وصول مطالبات قانونی اعم از عوارض و بهای خدمات، ابتدا از طریق احکام قطعی صادره از کمسیون های ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ نسبت به قطعی نمودن مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام می نمایند که در صورت عدم وصول در مرحله ابلاغ آرا، مهلتی هیجده ماهه به دستگاه های اجرایی (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) داده می شود تا برابر قانون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند.

داود صفایی افزود: هم اکنون با ابلاغ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توسط ریاست محترم جمهور در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۳ و به استناد تبصره (ج) ماده ۲۴ قانون فوق الذکر “چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون موصوف به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده از طریق ارجاع موضوع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بازه زمانی حداکثر سه ماهه میزان بدهی را از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوطه پرداخت می نماید. ”

وی در ادامه توضیحاتی پیرامون اقدامات شهرداری زاهدان در جهت وصول مطالبات مربوطه ارائه کرد و گفت: در این راستا شهرداری زاهدان از ابتدای سال ۹۴ در خصوص آن دسته از آرای قطعی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ که براساس مفاد مندرج در قانون مرقوم، مهلت ۱۸ ماهه مقرر آنها خاتمه یافته، نسبت به اعلام این دسته از آراء به اداره اجرای احکام ثبت اسناد استان جهت ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نموده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر مهلت مندرج در قانون فوق جهت کلیه آراء صادره به اتمام رسیده و هم اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال برداشت وجوه محکومیت های صادره و قطعی شده از حساب دستگاه های بدهکار می باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در هفته جاری به عنوان تذکر بخش کوچکی از مطالبات شهرداری از حساب بانکی برخی دستگاه های دولتی برداشت شده؛ لذا ضرورت دارد که تمامی دستگاه های بدهکار جهت تعیین تکلیف در نحوه ی پرداخت بدهی خود به شهرداری مراجعه نمایند.

وی افزود: در صورتی که دستگاه های بدهکار تمایل دارند که بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت نمایند، بایستی جهت اخذ موافقت‌های لازم به شهرداری مراجعه نمایند. در غیر این صورت کل بدهی آنها تا پایان سال جاری از حسابشان برداشت و به شهرداری پرداخت خواهد شد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری زاهدان در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از دستگاه های دولتی به شهرداری بدهکار می باشند، لذا از تمامی آنها دعوت می شود چنانچه اقدام موثری در مهلت ۱۸ ماهه ی اعطایی جهت پرداخت مطالبات خویش صورت نداده اند و این مدت منقضی شده است در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف بدهی قطعی شده اقدام نمایند.

چاپ چاپ