اتمام طرح های توسعه شهری تا پایان سال شتاب میگیرد.
شهردار سبزوار:

اتمام طرح های توسعه شهری تا پایان سال شتاب میگیرد.

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - یادداشت
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -چاپ چاپ