توسعه و پیشرفت حاصل همدلی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ - یادداشت

توسعه و پیشرفت حاصل همدلی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -چاپ چاپ