برزخ سنت گرایان و مدیران  مدرنیته در هنر هشتم
تاریخ انتشار: 22 سپتامبر 2014 - اخبار, یادداشت

برزخ سنت گرایان و مدیران مدرنیته در هنر هشتم

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیران روابط عمومی در خدمت مدیریت باشند نه در خدمت مدیر
آنچه امروز حامل آگاهی و اطلاع رسانی به جامعه میباشد رسانه ها و روابط عمومی ها هستند به همین دلیل، شایسته است که روابط عمومی ها بستر توسعه را فراهم و برای تحقق این مهم، مشارکت عمومی را نهادینه کنند.گذر از علم گریزی به علم باوری و گذر از سنت به مدرنیته باید انسان هایی توسعه نگر داشته باشد و لازمه این توسعه نگری، آگاه بود ن مسئول از جامعه است.
روابط عمومی ها نیاز ملزم به تغییر نگرش و بینش دارند و این مهم باید تابع استراتژی سازمانی باشد باتوجه به قدرت تحول و اختیاراتی که مدیران در سازمان ها دارند شایسته است به موضوع روابط عمومی توجه عمیقتری داشته باشند و روابط عمومی را مساله اول در تحول سازمانی قرار دهند که اگر مدیریت ارشد سازمان ها و دستگاه های اجرایی به روابط عمومی ها بها دهند و شرایط رشد و ارتقا این واحد سازمانی را فراهم نمایند این واحد می تواند موتور محرکه سازمانی شود.
مدیران سازمان ها با فراهم کردن زمینه های آموزشی ، شرکت دادن روابط عمومی ها در شوراهای سازمانی ، تفویض اختیار، مشاوره گرفتن از روابط عمومی موجب توانمندی روابط عمومی شوندو مدیران باید نقش تفسیری ، مشاوره ای و فنی برای روابط عمومی قائل شوند و بجای روابط عمومی مناسبت گرا ، روابط عمومی تحلیل گرا در سازمان خود ایجاد نمایند. مدیران می توانند روابط عمومی ارتباط گر و تبیین گر را جایگزین روابط عمومی مناسبت گرا نمایند حال کشور توسعه یافته، جامعه توسعه نگر و شهروند آگاه می خواهد و در جامعه ای که مردم آن آگاه باشند، آمارهای عجیب و بیگانه معنایی ندارد؛ چراکه مردم آگاه، خود بهتر می دانند که چگونه باید با بحران های برخورد کنند سوق دادن کارشناسان روابط عمومی به اخلاق حرفه ای به ویژه در روابط عمومی مهم بوده و به معنی احترام گذاشتن به شرافت حرفه ای، بیداری وجدان در روابط عمومی و تحت شعاع قرار ندادن منافع مادی و معنوی است…
زیر پا گذاشتن اخلاق حرفه ای همانند زیر پا گذاشتن اصول روابط عمومی است و اخلاق حرفه ای یعنی ، مردم بدانند که آنها نیز حق آگاهی دارند و لازمه تحقق آن، به کارگیری صداقت، اصول و اخلاق در روابط عمومی است شغل حرفه ای، تدبیر دنیای مدرنیته برای مهار کج رویهای هرحرفه است و بازسازی اعتماد عمومی بهترین سرمایه برای روابط عمومی ها است و اعضای روابط عمومی ها میبایست همه اعضای سازمان خود را به اخلاق حرفه ای دعوت کنند و هدف اخلاق روابط عمومی تولید و ایجاد هماهنگی، وفاق و همدلی، تولید مدارای اجتماعی، تولید هم پذیری و کاهش خشونت و تضاد در جامعه میباشد چرا که ارزشمند ترین وظیفه روابط عمومی، خدمت به منافع عمومی و سپس ارتقائ دستگاه مدیریتی است در بسیاری موارد فرهنگ شکل گیری یک روابط عمومی در وهله اول باید در سطوح مدیریتی سازمان ایجاد شود و لازمه آن به رسمیت شناختن نقش و مسئولیت حرفه ای روابط عمومی است که این مهم به کارکنان روابط عمومی هم بستگی داشته چراکه روابط عمومی خود تعیین کننده است که رضایت مدیران به هر قیمت، یا اعمال وجدان حرفه ای در قبال جامعه را انتخاب کند.
بنده معتقدم اگر روابط عمومی خود را مجبور به پنهان کاری و دروغ پردازی ببیند، می بایست که عطای این حرفه را به لقایش بخشیده؛ چراکه نبودن در چنین سازمانی به مراتب ارزشمند تر از بودن در آن است. حال می بینیم اصول اخلاقی کم رنگ شده و وجدان فردی در انجام مسئولیت ها نا دیده گرفته می شود، به نظرمیرسد، علت این امر از سویی تحولات سیاسی و اقتصادی همراه با نفع شخصی و نفع گروهی و از سوی دیگر ناشی از عدم قرار گیری افراد در جایگاه واقعی است درست است که هر روابط عمومی برای سازمان خود کار می کند و باید پاسدار منافع سازمانی خود باشد اما اولویت های ارزشمند تری برای او در این حرفه وجود دارد و آن خدمت به منافع عمومی استاگر قرار باشد که روابط عمومی در بیان مطلبی، این احتمال را بدهد که با سکوت و بی توجهی به یک مساله، آسیبی متوجه جامعه می شود، لازم است با در نظر گرفتن اینکه در اینجا مسئولیت اجتماعی و منافع اجتماعی حرف نخست را می زند، سکوت نکند و لازم است که روابط عمومی ها این مهم را به مدیر خود نیز تفهیمکنند؛ چراکه بسیاری از مدیران پایبند به این مهم که منافع عمومی بر منافع سازمان ترجیح داده شود، نیستند.
مسئول روابط عموی باید کاملترین فرد آن اداره باشد و شناخت کافی از کارکردهای واحدهای مختلف داشته و در واقع دایره المعارفی از فعالیتهای بخش های مختلف سازمان باشدکه تحصیلات مرتبط ، ارتباط اصولی و منطقی و دقیق با رسانهو مهم تر از همه علاقمندی در این شغل از مهم ترین معیارهاست روابط عمومی‌ها را می‌توان در دو گروه سنتی و مدرن ارزیابی کرد، زمانی که هوشمندی در روابط عمومی مدرن به حد اعلای خود برسد از آن به عنوان روابط عمومی «سرآمد» میتوان یاد کرد و روابط عمومی سرآمد متکی بر پژوهش است و در آن رسانه، مخاطب، میزان رضایتمندی، موفقیت و اثربخشی مورد ارزیابی قرار می گیرد، می‌توان نتیجه گرفت که سرآمدی یعنی روابط عمومی هوشمند در بهترین حالت خود و روابط عمومی که از امر پژوهش دوری جسته و عدم نیاز به پژوهش و فرد محوری که از ویژگی های روابط عمومی سنتی است را سر لوحه خود قرار دهد نقطه مقابل روابط عمومی هوشمند، مدرن و سرآمد ایستاده است و پویایی، تحرک، انطباق پذیری و داشتن رفتار متناسب با شرایط زمانی و مکانی از ویژگی‌های روابط عمومی هوشمند بوده روابط عمومی‌ها میبایست از ، پیشگامان علم مدرنیته باشند .
از انجاییکه روابط عمومی ها آینه اقدامات، زحمات و زیبایی های دستگاه های اجرایی میباشند اطلاع رسانی دقیق و به موقع علاوه بر درخشش نتایج کار دستگاه ها ، باعث جذب شهروندان به دستگاه مربوطه می‌شود و روابط عمومی یک بخش تشریفاتی نیست بلکه به عنوان مغز متفکر و مشاور مدیران دستگاه ها و انعکاس دستاوردها و مجموعه اقدامات انجام گرفته نقش و تاثیر بسزایی را ایفا می کند. و در این عرصه نقش روابط عمومی ها در هنر نمایی برای متقاعد کردن و جذب شهروند بی بدیل و تاثیرگذار است چرا که کارهای فرهنگی با بخشنامه و تحمیل امکان پذیر نیست بلکه باید با ابزار هنر و بیان باید مسئله را تبیین کرد. تخصص گرایــی در روابط عمومــی قطعا به معنی استفاده صرف از افراد با تخصصهای مختلف نیســت، هر چند این امر را هم در بر می گیــرد، در عین حال، مفهــوم عام تری هم می تــوان به آن اتلاق کــرد و آن بدین معنی اســت که روابط عمومی تخصص گرا به عنوان یک رشــته ی مســتقل بر بنیان های نظری و تئوریک خاص خود تکیه و بر مبنای این نظریه ها شکل و هویت پیدا کند. در حال حاضر میدانیم که روابط عمومی از نظریه ها، دستاوردها و تئوری های سایر رشته ها مانند جامعه شناسی، روانشناسی، جمعیت شناسی و کلیــه ی رشــته های علــوم انســانی درحوزه های مختلف بهره میگیرد و از ترکیب آنها راهبردها و استراتژی هایی را برای اقدام فعالیت اجتماعی ترسیم می‌کند که مهم ترین آن تدوین و ارایــه نظریه های جامع، کارســاز و روزآمد برای روابط عمومی اســت و بزرگترین ضعف تخصصی روابط عمومی ها بیشتر در زمینه ترکیب نیروی انســانی کارآمد و قوی میباشد و کارکنــان روابط عمومی باید حداقل در دو رشته روابط عمومی و دانش مربوط بــه حوزه کاری ســازمانی مهارت داشته باشند وبه هر میزان عنصر دانایی در روابط عمومی جریان یابد ، توجه به مخاطبان، بیشتر و برنامه های روابط عمومی بیشتر بر مدار مخاطبان می چرخد و هر چه شناخت و آگاهی به روابط عمومی و وظایف حرفه ای روابط عمومی کمتر باشد، موج بی توجهی به مخاطبان بیشتر، بلندتر و مخرب ترخواهد بود پس هر جا سخن از اعتماد است نامِ …….؟؟….. باید بدرخشد .،
فاطمه ذبیح پور مسئول روابط عمومی شهرداری و دبیر شورای روابط عمومیهای ادارات شهرستان بهشهر

چاپ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.