تاریخ انتشار: 09 نوامبر 2014 - اخبار

انتخاب حجه الاسلام ربانی برای دومین سال متوالی به ریاست شورای شهرستان کرمان...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

سرویس خبر :اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

در نشستی که به منظور انتخاب هیات رییسه شورای شهرستان کرمان برگزار شد حجه الاسلام ربانی برای دومین سال متوالی و با اکثریت آرا به عنوان رییس این شورا نتخاب شد .
گفتنی است این شورا متشکل از نمایندگان شوراهای شهر حوزه شهرستان کرمان می باشد
در این شورا ۲ نماینده از اعضای شورای شهر کرمان و از هر شهر و بخش حوزه شهرستان کرمان یک نماینده از شورای های اسلامی شهر حضور دارند.
رسیدگی به مسایل و مشکلات مربوط به حوزه شهرستان کرمان به جز شهر کرمان از جمله وظایف این شوراست .

چاپ چاپ