مناقصه ها و مزایده ها

شهرداري لار :

آگهی مناقصه نوبت دوم

شهرداری لار در نظر دارد عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب شهر لار را با برآورد سالیانه ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۴۵ ریال را به مدت ۲ سال…

شهرداري لار :

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۶۴-۱۷/۵/۹۷ شورای اسلامی شهرلار نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت ۵۵/۵۶۱ مترمربع تحت پلاک ثبتی ۱۱۳۱ با کاربری مسکونی…

شهرداري لار:

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۵۰ – ۲۹/۵/۹۷ شورای اسلامی شهر لار نسبت به فروش دو قطعه زمین از طریق مزایده به شرح زیر طبق آئین…

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۳۸۸-۱۶/۱۱/۹۶ شورای اسلامی شهر لار نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت ۹۰/۲۳۵ متر مربع تحت پلاک ثبتی ۱۶/۴۲۱ با…