مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه شهرداری لار در نظر دارد به استناد بودجه سال ۹۷ خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویری شهری شهر لار با اعتبار ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۴ ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد…

آگهی مناقصه عمومی(نوبت دوم)

شهرداری لار در نظر دارد عملیات اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری شهر لار را با اعتبار ۲۰۸۰۹۳۳۱۸۸۰ ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از…

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری لار در نظر دارد عملیات اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری شهر لار را با اعتبار ۸۸۰/۳۳۱/۸۰۹/۲۰ ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار…

آگهی مزایده فروش زمین (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش زمین (نوبت دوم) شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۶۴-۱۷/۵/۹۷ شورای اسلامی شهرلار نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت ۵۵/۵۶۱ مترمربع تحت…

آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۷۸-۱۷/۵/۹۵ شورای اسلامی شهرلار نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت ۹۳/۲۹ مترمربع با کاربری مسکونی…