مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی(نوبت دوم)

شهرداری لار در نظر دارد عملیات اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری شهر لار را با اعتبار ۲۰۸۰۹۳۳۱۸۸۰ ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از…

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری لار در نظر دارد عملیات اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری شهر لار را با اعتبار ۸۸۰/۳۳۱/۸۰۹/۲۰ ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار…

آگهی مزایده فروش زمین (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش زمین (نوبت دوم) شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۶۴-۱۷/۵/۹۷ شورای اسلامی شهرلار نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت ۵۵/۵۶۱ مترمربع تحت…

آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۷۸-۱۷/۵/۹۵ شورای اسلامی شهرلار نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت ۹۳/۲۹ مترمربع با کاربری مسکونی…

شهرداري لار :

آگهی مناقصه نوبت دوم

شهرداری لار در نظر دارد عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب شهر لار را با برآورد سالیانه ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۴۵ ریال را به مدت ۲ سال…

شهرداري لار :

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۶۴-۱۷/۵/۹۷ شورای اسلامی شهرلار نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت ۵۵/۵۶۱ مترمربع تحت پلاک ثبتی ۱۱۳۱ با کاربری مسکونی…