مناقصه ها و مزایده ها

شهرداري لار:

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز ۳۱-۱۹/۲/۹۶ شورای اسلامی شهر لار اجرای آسفالت دستی و کانالهای حفاری را با مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات…