مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه شهرداری لار در نظر دارد به استناد بودجه سال ۹۷ خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویری شهری شهر لار با اعتبار ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۴ ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد…

آگهی مناقصه عمومی(نوبت دوم)

شهرداری لار در نظر دارد عملیات اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری شهر لار را با اعتبار ۲۰۸۰۹۳۳۱۸۸۰ ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از…