مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده نوبت دوم

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۳۸۸-۱۶/۱۱/۹۶ شورای اسلامی شهر لار نسبت به فروش دو قطعه زمین از طریق مزایده به شرح زیر طبق آئین نامه مالی…

آگهی مزایده پارکینگ عمومی شهرداری لار

آگهی مزایده پارکینگ عمومی شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۱۸-۳/۶/۹۳ شورای اسلامی شهر لار یک قطعه زمین به متراژ ۶۶۱۵ مترمربع واقع در میدان بار قدیم…

شهرداري لار:

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز ۳۱-۱۹/۲/۹۶ شورای اسلامی شهر لار اجرای آسفالت دستی و کانالهای حفاری را با مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات…