مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده پارکینگ عمومی شهرداری لار

آگهی مزایده پارکینگ عمومی شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۱۸-۳/۶/۹۳ شورای اسلامی شهر لار یک قطعه زمین به متراژ ۶۶۱۵ مترمربع واقع در میدان بار قدیم…

شهرداري لار:

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز ۳۱-۱۹/۲/۹۶ شورای اسلامی شهر لار اجرای آسفالت دستی و کانالهای حفاری را با مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات…