مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری لار در نظر دارد عملیات اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری شهر لار را با اعتبار ۸۸۰/۳۳۱/۸۰۹/۲۰ ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار…

آگهی مزایده فروش زمین (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش زمین (نوبت دوم) شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۶۴-۱۷/۵/۹۷ شورای اسلامی شهرلار نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت ۵۵/۵۶۱ مترمربع تحت…

آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۷۸-۱۷/۵/۹۵ شورای اسلامی شهرلار نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت ۹۳/۲۹ مترمربع با کاربری مسکونی…

شهرداري لار :

آگهی مناقصه نوبت دوم

شهرداری لار در نظر دارد عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب شهر لار را با برآورد سالیانه ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۴۵ ریال را به مدت ۲ سال…

شهرداري لار :

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۶۴-۱۷/۵/۹۷ شورای اسلامی شهرلار نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت ۵۵/۵۶۱ مترمربع تحت پلاک ثبتی ۱۱۳۱ با کاربری مسکونی…

شهرداري لار:

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۵۰ – ۲۹/۵/۹۷ شورای اسلامی شهر لار نسبت به فروش دو قطعه زمین از طریق مزایده به شرح زیر طبق آئین…