اختصاصی

خبرهای خوش شهردار اصفهان برای مناطق محروم

شهردار اصفهان گفت: این وظیفه شهرداری است که با توسعه زیرساخت ها زمینه برخورداری مردم مناطق محروم از امکانات شهری را فراهم کند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری…