دکتر حمیدصبری

معماری اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک

تاریخ انتشار: 04 آوریل 2015 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

از دکتر حمیدصبری
معماری اطلاعات روش ، وسیله یا متدی است برای برنامه ریزی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها و به عبارتی چار چوبی است جهت یکپارچه سازی منابع سازمانها در بستر فناوری اطلاعات سرعت فوق العاده تولید و توزیع اطلاعات بواسطه فن آوری های نوین موجب شده زمینه تصحیح و تکمیل اطلاعات بارشد قابل توجهی همراه باشد . فناوری های جدید اطلاعات بسرعت تغییر می کنند و سازمانهای برای مجهز نگه داشتن خود به آخرین تکنولوژی فناوری و جدید ترین اطلاعات نا گریز هزینه های بسیاری را متحمل می شوند از سوی دیگر انتظاری که در سازمان برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات به منظور کاهش هزینه ها و اطلاع رسانی سریع وجود داشت تغییر کرده و امروزه فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری توانمند ساز برای مدیران و کار کنان سازمان ها مطرح است .
روابط عمومی های الکترونیک به عنوان واحد های ارتباطی اطلاعاتی سازمانها می توانند نقش مهمی را در بهینه سازی تاثیرات معماری اطلاعات در سازمان داشته باشند چرا که در سازمانهایی که جایگاه و نقش روابط عمومی به طور مناسبی شناخته و تعیین شده اند روابط عمومی بعنوان سلولی تراوا در بدنه سازمان کار ورود اطلاعات به سازمان و هم چنین خروج اطلاعات از سازمان را انجام می دهد .
این نقش با بحث توزیع اطلاعات جلوه کامل تری به فعالیت روابط عمومی ها می دهد .
با توجه به نقش حساس روابط عمومی در دریافت ، کنترل و توزیع اطلاعات در دو بعد درون و برون سازمانی می توان اهمیت معماری اطلاعات در روابط عمومی را مورد توجه قرار داد.
با توجه به اینکه کانال های ارتباطی در روابط عمومی بسیار گسترده است و ابعاد پیچدگی ارتباطات درون واحد های روابط عمومی با داخل و خارج سازمان از یک یا چند واحد معینی فراتر رفته و نیاز مندی های خاصی را از جنبه نیروی انسانی و منابع نرم افزاری و سخت افزاری دارد بنابر این نگرشی ویژه و همه جانبه به مساله معماری اطلاعات در روابط عمومی نیاز خواهد بود .
در تعریعی کلی معماریی را تر کیبی از علم هنر و تجربه که در رشته هایی نظیر ساختمان دارای قدمتی چند هزار ساله است معرفی می کند معماری اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک این است که رویکرد معماری علم ـ هنر ـ تجربه را در برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات در واحد روابط عمومی سازمانها عای دولتی و خصوصی بکار میگرد . نگرش معماری اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک در ابتدا بر توسعه زیر ساختی آموزشی و فرهنگ سازی راهبرد های کوتاه مدت طولانی مدت تاکید می ورزد .
برای برنامه ریزی معماری اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک سه مرحله کاری پیش بینی و پیشنهاد میشود.
۱ ـ تدوین معماری موجود (وضیعت موجود واحد روابط عمومی را از نظر فناوری اطلاعات برسی میکند).
۲ ـ تدوین معماری مطلوب( وضیعت مطلوب روابط عمومی سازمان را از نظر فناوری اطلاعات تضمین می کند و در این کار اولویت های اطلاع رسانی و ارتیاطی را بر اساس کار کرد ها و نیاز های سازمان را شناسایی می کند)
۳ ـ تدوین برنامه گذار از وضع موجود به و ضع مطلوب با توجه به امکانات ،منابع و محدودیت ها برنامه ریزی های لازم را برای اصلاح ساختار موجود روابط عمومی برای رسیدن به روابط عمومی الکترونیک انجام میدهد.
منابع
۱ ـ جدی ـ حمید ـ کهکشان نور ـ نشر هما در تبریز ۱۳۸۷ شمس ـ
۲ ـ باقر ـ معصومه ـ حمله پرتو ملت آذر ۱۳۸۴
۳ ـ صبیر ـ حمید ـ معماری اطلاعات ـ هفته نامه تبریز شماره ۲۵۱

چاپ چاپ