تمدید گواهینامه سیستم های IMS مدیریت یکپارچه در منطقه ۱۵

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

گواهینامه سیستم هایIMS مدیریت یکپارچه در مدیریت کیفیت، زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در شهرداری منطقه ۱۵ برای سه سال آتی تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، با توجه به استقرار سیستم های IMS مدیریت یکپارچه از سال ۸۷ تا کنون در این منطقه ؛ ممیزی تمدید گواهینامه سیستم های IMS برای مرحله دوم برگزار گردید و با ممیزی معاونت ها ، نواحی هشتگانه و ادارات و واحدهای مختلف منطقه توسط شرکت گواهی دهنده SGS بر مبنای الزامات سیستم های مدیریتی ISO9001 ،ISO14001 و OHSAS18001، سطح بهداشت، ایمنی ومحیط زیست و عملکرد سیستم مدیریت کیفیت ارزیابی شد.
بنابراین گزارش، در پایان ارزیابی، طی جلسه ای با حضور مسئولان منطقه ۱۵ و ممیزان شرکت گواهی دهنده، گواهینامه IMS مدیریت یکپارچه در مدیریت کیفیت، ‌مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در این منطقه برای سه سال آتی تمدید شد.

چاپ چاپ