نشست هم اندیشی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فاضل آباد با شهروندان
به گزاش روابط عمومی:

نشست هم اندیشی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فاضل آباد با شهروندان...

تاریخ انتشار: 18 آوریل 2015 - اخبار, از سراسر ايران, خواندني هاي برگزيده‌
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

در نشست هم اندیشی با شهروندان فهیم فاضل آباد در سالی که مزین است به نام دولت و ملت ، همدلی و همزبانی ،
شهردار واعضای شورای اسلامی شهر از عملیات گسترده عمرانی در سال ۹۴ خبر دادند.

دومین نشست هم اندیشی و جلسه پرسش و پاسخ مسئولین شهر فاضل آباد با شهروندان ،شامگاه ۲۵ فروردین با حضور شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر ، مسئولین ادارات آبفا، گاز ، کمیته امداد ، کلانتری ، بهزیستی و جمعی از مردم محله سیدالشهداء همراه با نماز مغرب و عشاء در مسجد سیدالشهداء برگزار گردید.
در ابتدای امر مهندس جهانتیغ ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمد گویی به شهروندان و مسئولین شهری، گزارشی از اقدامات و عملکرد شورای اسلامی شهر از ابتدای دوره چهارم تا کنون ارائه و یکی اقدامات اساسی ایندورهرابرونسپاریامورمانندواگذاریخدماتشهریوفضایسبز وبهرهبرداریجایگاهCNG بهبخشخصوصی عنواننمودند .
همچنین آقای دیلم کتولی عضوشورایاسلامیشهرفاضلآبادورئیسشورایاسلامیشهرستانعلیآبادکتولدرتکمیلسخنانآقایجهانتیغ یادآورشدندکهدرابتدایدورهجدیدشوراها،شهرداریبابودجهمصوب ۱۶ میلیاردریالی و بدهیحدود ۱۹ میلیاردریالیمواجهبود. و با شروع کار و به حول قوه الهی و با مدیریت جدید و تلاش مجموعه شهرداری و حمایت و مشارکت شما شهروندان عزیز درسال ۹۳ بودجهشهرداریرشد ۳ برابریداشتهاست.

در ادامه آقای سمیعی شهردار، روزهای خوب و پر کار و تلاشی را برایشهرداریوشهرفاضلآبادنویدداد. وعنواننموددرسال ۹۴ دربخشعمرانینهضتآسفالتوجدولبندیمعابرشهریراخواهیمداشت . وازآسفالتبیشاز ۷۰۰۰۰ مترمربعی و جدول بندی بیش از ۱۰۰۰۰ متری معابر شهری خبردادند.
ایشانتنهاراهوتنهادغدغهتوسعهشهرفاضلآبادراتوسعهصنعتگردشگریدانست.وازهمهشهروندانومعتمدینوبزرگانشهردعوتنمودتابرایرونقگردشگریشهرفاضلآبادکهازپتانسیلقویبرخورداراستگامبردارند و مشارکت کنند..
ایشان خاطر نشان کردند که انشاالله با پیگیری مسئولین و به کمک و یاری معتمدین و بزرگان شهر اگر صنعت گردشگری پر رونق شودمیتواندگامبلندیبرایتوسعهشهرفاضلآبادباشد.

از دیگر برنامه ها و پروژه هایی که شهردار قول اجرای آن را در سال ۹۴ دادند می توان به راه اندازی پارکینگ عمومی ، طرح پارکبان و ساماندهی ایستگاههای شیرنگ و رحمت آباد در بخش ترافیک- اجرای بلوار جدید به طول ۸۰۰ متر و روکش آسفالت در خیابان شیرنگ- حفر چاه در محلات برای جمع آوری آبهای سطحی- اجرای دور برگردان در خروجی شرقی شهر بعد از cng شماره یک- اجرای پل عابر پیاده بر روی پل اصلی شهر – اجرای عملیات بوستان کتاب و دیگر پروژه های عمرانی اشاره نمود.
در ادامه جلسه شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین آبفا و اداره گاز به سئوالات مطرح شده از سوی شهروندان پاسخ دادند. و جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان رسید.

چاپ چاپ