رسالت خطیر آموزش و پرورش نهادینه کردن فرهنگ شهروندی است
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

رسالت خطیر آموزش و پرورش نهادینه کردن فرهنگ شهروندی است...

تاریخ انتشار: 14 فوریه 2015 - اخبار, اخبار اقتصادی, از سراسر ايران
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

دانش آموزان خزانه دار مهندسی فرهنگ شهروندی میباشند

رسالت خطیر آموزش و پرورش نهادینه کردن فرهنگ شهروندی است

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر حمیدازموده شهردار واسفندیار اسدی رییس شورای اسلامی بهشهر در راستای تبادل نظر و زمینه سازی به منظورانعقاد تفاهم نامه فرهنگی دراینده به منظوراستفاده ازتوانمندی و ظرفیتهای بالقوه دانش آموزان در مباحث مدیریت شهری بعنوان پایلوت در دبیرستان آیت الله طالقانی حضور یافتند.

حمیدازموده شهرداربهشهردراین نشست با اشاره به اینکه مدیریت شهری درآماده سازی مدارس موثر بوده و رسالت خطیر آموزش و پرورش نهادینه کردن فرهنگ شهروندی است عنوان داشت:
نقش آموزش و پرورش نقش کلیدی درمهندسی افکار شهروندی است و با توجه به ظرفیت های آموزش و پرورش و شهرداری لازم است این دو دستگاه از ظرفیتهای یکدیگردرارتقائ فرهنگ شهری بهره برداری نمایند و به نظر میرسد رسالت خطیر آموزش و پرورش نهادینه کردن فرهنگ شهروندی و شهروند مداری میباشد.
شهردار بهشهربا اشاره به اینکه وظیفه مهم شهرداری و آموزش پرورش در افزایش فرهنگ عمومی شهروندی بسیار حائز اهمیت است :
یکی از مهمترین رسالت خطیر آموزش و پرورش فرهنگ سازی و توانمند کردن پایه های سنی مختلف برای ارتقا فرهنگ شهروندی است و این مهم به سرانجام نخواهد رسید مگر اینکه تعامل لازم در میان خانواده و محیط های آموزشی با شهرداری در جریان باشد.
وی در ادامه ابراز داشت:
یکی از همکاری هایی که تا پیش از این به صورت جدی نبوده و هم اکنون فرصت آن فراهم شده، ساماندهی فرهنگی شهری است به عنوان نمونه یکی از چالش های ما فرهنگ ترافیک است و مطمئن هستیم که می توانیم این موضوع را با همکاری آموزش و پرورش سرعت حل کنیم که این آموزه ها در برگیرنده یادگیری دانش، مهارت و ارزشهای شهر نشینی است که کودک را درگیر مشارکت با اجتماع و محیط پیرامون خود می کند .
حمیدازموده با بیان اینکه آموزش شهروندی به محصلان و داشتن یک کتاب اختصاصی ویزه نحوه زندگی در شهر یک ضرورت است اذعان داشت:
سه عنصر اصلی شهروندی چون نظام حقوقی، حس عضویت شهروندی و حس تعلق و وابستگی اجتماعی در وضعیت ارتباطات بین فرهنگی هر جامعه ای اثرگذاربوده و این آموزشها با ارتقاء فرهنگ شهروندی ارتباط مستقیم داشته و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی و شاخص های توسعه فرهنگی یافتگی نقش موثری دارد .
در ادامه اسدی رییس شورای اسلامی بهشهر با این مضمون که آموزش رفتارهای شهروندی در افزایش کیفیت عملکرد سازمان های مدنی بسیاراثرگذار است گفت:
مشارکت شهرداری با اموزش و پرورش درتقویت اخلاق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی بسیار مهم بوده که این حرکت تنها بخشی از وظیفه مدیریت شهری است و مابقی آن به سازمانهای مرتبط مخصوصا آموزش و پرورش ارتباط خواهد داشت و میبایست نسبت به تفاهم نامه فرهنگی اقدام گردد.
رییس شورای اسلامی بهشهر با اشاره به این نکته که توجه به فرهنگ با کارکردهای هویتی و اجتماعی درمدارس در شکل گیری شخصیت اجتماعی آنان نقش اساسی دارد اظهار داشت:
با ترسیم الگوی مناسب زندگی شهری از طریق آموزش‌های شهروندی و افزایش مسئولیت پذیری شهروندان در اداره شهر می‌توان نقش اساسی در توسعه شهر ایفا کرد که آموزش به محصلان از شالوده‌های اصلی ترویج فرهنگ شهروندی بوده و هم اکنون باید این اتفاق مهم صورت پذیرد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

چاپ چاپ