تاریخ انتشار: 15 فوریه 2015 - مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی سازمان پارکها و فضای سبز‎ شهرداری ملارد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

آگهی مناقصه عمومی سازمان پارکها و فضای سبز‎

۱- برآورد کل مناقصه ۶/۴۲۰/۸۳۰/۵۳۲ ریال
۲- سپرده شرکت در مناقصه به میزان ۳۲۱/۰۴۱/۵۲۷ریال که میبایست همراه اسناد مناقصه تحویل گردد.
۳- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
۴- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه وکسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۲۱/۱۱/۹۳ لغایت ۰۱/۱۲/۹۳ از ساعت ۹ لغایت ۱۲:۳۰ به امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد مراجعه واز تاریخ ۲۷/۱۱/۹۳ لغایت ۰۷/۱۲/۹۳ تا ساعت ۱۳ پیشنهادهای خود را تحویل دبیر خانه سازمان نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز پنج شنبه ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ می باشد.
۵- هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.
۶- متقاضیان جهت اخذ اسناد مزایده باید مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب درآمد سازمان پارکها و فضای سبز به شماره ۰۱۰۵۳۷۳۷۴۸۰۰۴ واریز و همراه با کارت شناسایی به امور قراردادها مراجعه نمایند.
۷- سازمان در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۸- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

چاپ چاپ