اختصاصی

واکسیناسیون شهروندان تهرانی در قلب بازار تهران:

کسب بالاترین آمار واکسیناسیون طرح اتوبوس زندگی برای منطقه ۱۲

شهردار منطقه ۱۲ از اجرای طرح اتوبوس زندگی به منظور واکسیناسیون شهروندان تهرانی در بازار تهران و کسب بالاترین آمار واکسیناسیون بین مناطق ۲۲گانه برای منطقه ۱۲ خبر داد. به…