اخبار شهرداری ها

تلاشی ماندگار، برای رحمتی بی زحمت

چندسالی بود که قطرات باران، خاک های تفتیده منطقه لارستانِ بزرگ را به خوبی نوازش نداده بود. و همه چشم انتظار باران. تابستان گرم و خشک جای خود را به…